Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γέννημα ἐχιδνῶν, ἀληθῶς ὁ Ἰούδας - Ύμνος της Μεγάλης εβδομάδας

Profile picture for user iNFO-GRECE
Προτάθηκε από iNFO-GRECE την
Μουσικό ύφος

Το Γέννημα εχιδνών αληθώς ο Ιούδας ψάλλεται στον Όρθρο της μεγάλης Παρασκευής, ήτοι στην βραδινή ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης.

URL de la vidéo
Γέννημα εχιδνών αληθώς ο Ιούδας

Γέννημα ἐχιδνῶν, ἀληθῶς ὁ Ἰούδας, φαγόντων τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ γογγυζόντων κατὰ τοῦ τροφέως· ἔτι γὰρ τῆς βρώσεως οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, κατελάλουν τοῦ Θεοῦ οἱ ἀχάριστοι· καὶ οὗτος ὁ δυσσεβής, τὸν οὐράνιον Ἄρτον, ἐν τῷ στόματι βαστάζων, κατὰ τοῦ Σωτῆρος τὴν προδοσίαν εἰργάσατο. Ὢ γνώμης ἀκορέστου, καὶ τόλμης ἀπανθρώπου! Τὸν τρέφοντα ἐπώλει, καὶ ὃν ἐφίλει Δεσπότην, παρεδίδου εἰς θάνατον. Ὄντως ἐκείνων υἱὸς ὁ παράνομος, καὶ σὺν αὐτοῖς τὴν ἀπώλειαν ἐκληρώσατο. Ἀλλὰ φεῖσαι, Κύριε, τοιαύτης ἀπανθρωπίας τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ὁ μόνος ἐν μακροθυμίᾳ ἀνείκαστος.

Be the first to rate this song